Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Registerutdrag

Alla ledare som har kontakt med barn som är yngre än 18 år måste visa ett utdrag från belastningsregistret för kårens ordförande eller den som styrelsen utsett. Du beställer enkelt och gratis utdraget som riktar sig till personer som ska arbeta med barn i ideell sektor från polisens hemsida.

Handlingsplan vid övergrepp

Den här handlingsplanen har antagits av scoutkårens styrelse under 2023. Den är ett bra stöd för dig som ledare om du misstänker att något hänt. Först kommer punkter som gäller internt i verksamheten och sen punkter som handlar om vid händelser utanför verksamheten.

Om någon i verksamheten misstänks/anklagas för övergrepp eller kränkning:

 • Samtala med ordföranden och/eller en ledarkamrat du kan lita på, om vad som väckt dina misstankar. Håll alltid ordföranden informerad.
 • Gör tillsammans med ordförande/ledarkamrat en skriftlig sammanfattning av vad du har observerat eller hört. Om du inte vill prata med någon i kåren kan samordnare för Trygga Möten hos Scouterna kontaktas för rådgivning: 08-555 065 88.
 • Vårdnadshavare till de utsatta barnen ska informeras direkt om det som hänt.
 • Alla misstänkta brott ska anmälas till polisen eller socialtjänsten.

I första hand uppmuntras den som är utsatt för brott att göra anmälan alternativt brottsoffrets vårdnadshavare, i andra hand kåren/föreningen, slutligen Scouterna centralt. Närhetsprincipen bör gälla i dessa ärenden.

 • Den misstänkte förövaren bör avskiljas och pausas från verksamheten tills dess att ärendet är utrett. Barnens säkerhet måste komma först även om det inte finns några bevis för att det verkligen hänt något. Det är dock viktigt att inte döma någon på förhand, det är polisens sak att utreda om brott begåtts.
 • Det förekommer att ledare uppträder olämpligt/kränkande gentemot barnen, utan att det bedöms vara en brottslig gärning. Den ledare som sett eller fått kännedom om att en ledarkamrat uppträtt olämpligt mot ett eller flera barn, ska direkt diskutera händelsen med berörd ledare. (På Trygga mötens webbsida finns stöd för att hålla i utmanande samtal). Vid allvarliga eller upprepade kränkningar/olämpligt beteende bör kår-,/föreningsstyrelsen ta ställning till ytterligare åtgärd eller i vissa fall besluta om ledaren ska avskiljas från sitt ledaruppdrag.
 • Om en ledare eller deltagare begått ett övergrepp eller annan brottslig handling inom eller utanför scoutverksamheten behöver Scouterna centralt få reda på det för att kunna hantera eventuella mediakontakter och för att kunna stötta den kår som det handlar om. Kåren ska inte själva behöva hantera media utan kan hänvisa dessa kontakter till Scouternas kommunikationsavdelning.
 • Scouternas kansli: 08-568 432 00
 • Samordnare för Trygga Möten hos Scouterna: 08-555 065 88
 • Jourtelefon kvällar och helger: 08-568 432 22

Vid misstanke om övergrepp Eller kränkning MELLAN BARN under 15 år:

 • Vid övergrepp eller kränkningar där de inblandade är barn under 15 år ska vårdnadshavare till de inblandade kontaktas direkt. Informera dem om det ni fått veta och vad som gjorts hittills.
 • Samtala med samtliga vårdnadshavare till de inblandade. Tänk på att det kan vara känsligt att bjuda in alla vårdnadshavare till samma möte.
 • Gäller det misstänkta brott som begåtts av barn under 15 år ska socialtjänsten i kommunen kontaktas och rådgöra med. Det kan också finnas behov av att göra en orosanmälan. Socialtjänsten hanterar sedan ärendet vidare.

Om barnet själv berättar för dig om övergrepp eller annat som hen utsätts för:

 • Låt barnet få uttrycka alla sorters känslor och förhåll dig så neutral som möjligt. Fråga inte ut barnet på detaljer, det räcker för dig att få veta att något kan ha skett.
 • Ställ inga ledande frågor till barnet. Det kan senare innebära att uppgifterna får ett lågt bevisvärde vid en rättslig prövning. Lyssna uppmärksamt och lägg barnets egna ord på minnet.
 • Ge aldrig löften om att du ska hålla något hemligt eftersom du inte vet vad barnet kommer att berätta för dig.
 • Förklara för barnet att du kommer att vidarebefordra informationen till människor som kan hjälpa till.
 • Skriv efter samtalet ner följande:
  • Vad du sett och fått berättat för dig, använd barnets egna ord.
  • Hur du agerat.
  • Signera och datera.
  • Dina anteckningar kan vara av betydelse för den sociala utredningen och en eventuell rättslig process. Anteckningarna är även viktiga för att du själv ska minnas vad som sagts.

Uppföljning – vad gör vi sen?

 • Tänk igenom vilka i scoutkåren/föreningen som behöver få veta vad som har hänt. Räcker det med att resten av styrelsen och de ledare som direkt berörs informeras? Ta hänsyn och skydda integriteten för de barn som direkt varit inblandade eller utsatta för något. Oftast räcker det med att i grova drag berätta vad som har hänt och vad scoutkåren/föreningen vidtagit för åtgärder.
 • Gör en plan för att följa upp med de inblandade i ärendet. Kanske behöver ledarna som gjort anmälan stöd och utrymme för att reflektera över det som har hänt?
 • Gör en plan för hur scoutkåren/föreningen kan bemöta och fortsätta vara en trygg plats för barnet/barnen det handlar om.
 • Socialtjänsten får inte lämna ut information om vad som händer i en utredning gällande barn och vad den resulterat i. Det enda de får lämna ut är om en utredning inletts i ärendet eller inte. Om din oro för ett barn kvarstår och inget verkar hända så kan du göra en anmälan på nytt.

Vid misstanke eller oro om att ett barn eller ungdom befinner sig i en utsatt situation, far illa eller blir utsatt för övergrepp (utanför verksamheten).

 • Samtala med ordföranden och/eller en ledarkamrat du kan lita på, om vad som väckt dina misstankar. Håll alltid kårordföranden/ordförande/ansvariga informerad.
 • Gör tillsammans med ordförande/ledarkamrat en skriftlig sammanfattning av vad du har observerat eller hört. Kom ihåg att barn kan utsättas för övergrepp i alla samhällskretsar. Utgå aldrig från att populära eller respekterade personer inte skulle kunna utsätta barn för övergrepp eller behandla dem illa på annat sätt.
 • Tveka aldrig att rådgöra med yrkeskunniga på orten, till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller BRIS (vuxentelefon 0771-50 50 50). För scoutledare kan även samordnare för Trygga Möten kontaktas på: 08-555 065 88. (för övriga föreningar fyll i kontaktperson och kontaktuppgifter). Telefonnummer till socialtjänsten hittar du på din kommuns hemsida!
 • Tänk på barnet- och vårdnadshavares integritet och undvik ryktesspridning! Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt under alla förhållanden och går före all annan hänsyn.

Om en anmälan ska göras:

 • Kom ihåg att du inte behöver bevis för att göra en anmälan till socialtjänsten. Dina misstankar om att ett barn far illa är anledning nog. Rapportera skriftligen eller via telefon din oro om barnet till socialtjänsten i kommunen. Socialtjänsten har i sin tur skyldighet att anmäla till polisen ifall de får in uppgifter om att en brottslig handling begåtts mot barn. Det finns dock inget som säger att du inte både kan anmäla till socialtjänsten och till polisen. Du kan vara anonym i din anmälan men det är oftast enklare för socialtjänsten att följa upp anmälan ifall de vet vart den kommer ifrån.
 • OBS! Vid misstanke om att det är vårdnadshavare eller annan nära anhörig som utsätter barnet för övergrepp eller på annat sätt behandlar barnet illa ska vårdnadshavare inte informeras då det kan påverka eventuell polis- och socialtjänstutredning. Om det inte finns några misstankar om att det är någon i barnets familj som utsatt barnet för övergrepp eller på annat sätt behandlat barnet illa bör vårdnadshavare dock kontaktas. De är ytterst ansvariga för sitt barn och måste därför få information om vad som hänt.
 • Utred inte på egen hand! Överlåt utredningsarbetet till socialtjänst och/eller polis så att du inte riskerar att skada utredningen genom att den misstänkte gärningsmannen får möjlighet att förbereda sig eller påverka barnet inför en kontakt från socialförvaltningen eller polisen.
 • Att göra en anmälan till socialtjänsten kan kännas jobbigt. Därför kan det vara bra om ordföranden och den ledare som fått misstanken om att ett barn far illa, gemensamt står för den anmälan som görs för att undvika att en enskild ledare ensam har ansvar för anmälan.
 • Ta råd och stöd från organisationen. På Scouterna kan ledare kontakta samordnare för Trygga Möten på: 08-555 065 88. (Fyll i din förenings kontaktperson och kontaktuppgifter).

Om barnet själv berättar för dig om övergrepp eller annat som hen utsätts för:

 • Låt barnet få uttrycka alla sorters känslor och förhåll dig så neutral som möjligt. Fråga inte ut barnet på detaljer, det räcker för dig att få veta att något kan ha skett.
 • Ställ inga ledande frågor till barnet. Det kan senare innebära att uppgifterna får ett lågt bevisvärde vid en rättslig prövning. Lyssna uppmärksamt och lägg barnets egna ord på minnet.
 • Ge aldrig löften om tystnad, eftersom du inte vet vad barnet kommer att berätta för dig.
 • Förklara för barnet att du kommer att vidarebefordra informationen till människor som kan hjälpa till.
 • Skriv efter samtalet ner följande:
  • Vad du sett och fått berättat för dig, använd barnets egna ord.
  • Hur du agerat.
  • Signera och datera.
 • Dina anteckningar kan vara av betydelse för den sociala utredningen och en eventuell rättslig process. Anteckningarna är även viktiga för att du själv ska minnas vad som sagts.

Uppföljning – vad gör vi sen?

 • Tänk igenom vilka i scoutkåren/föreningen som behöver få veta vad som har hänt. Räcker det med att resten av styrelsen och de ledare som direkt berörs informeras? Ta hänsyn och skydda integriteten för de barn som direkt varit inblandade eller utsatta för något. Oftast räcker det med att i grova drag berätta vad som har hänt och vad scoutkåren/föreningen vidtagit för åtgärder.
 • Gör en plan för att följa upp med de inblandade i ärendet. Kanske behöver ledarna som gjort anmälan stöd och utrymme för att reflektera över det som har hänt?
 • Gör en plan för hur scoutkåren/föreningen kan bemöta och fortsätta vara en trygg plats för barnet det handlar om.
 • Socialtjänsten får inte lämna ut information om vad som händer i en utredning gällande barn och vad den resulterat i. Det enda de får lämna ut är om en utredning inletts i ärendet eller inte. Om din oro för ett barn kvarstår och inget verkar hända så kan du göra en anmälan på nytt.